مجموعه رودری پراید X100
یکی از عناصر زیبایی داخل خودرو مجموعه ای رودری های خودرو می باشد که با پوشش کامل قسمت داخلی درب خودرو باعث جدا شدن ظاهری بدنه ای خودرو و داخل اتاق خودرو می شود.رودری های خودرو باعث ایجاد زیبایی و هارمونی با بقیه عناصر داخل اتاق خودرو مانند داشبورد ،صفحه ی کیلومتر،صندلی ها و ... می شود و حس ایمن بودن خودرو را به شما القا می کند.
مجموعه ی رو دری پراید برای چهار درب خودرو(درب جلو،عقب و چپ پراید ) می باشد.

قابل نصب بر روی پراید 131 ، پراید 132 و پراید 111 و پراید 141 جدید